Elecció i canvi de metge o metgessa en un altre centre

Pas 1 de 7: Identifiqueu-vos
enrere
Si voleu que us atengui un equip d'atenció primària diferent del que us correspon per domicili, teniu la possibilitat d'escollir qualsevol dels centres i equips d'atenció primària gestionats per l'ICS de qualsevol localitat de Catalunya.

Introduïu les vostres dades Introduïu les vostres dades
Targeta sanitària individual
* Vegeu Política de privadesa

Codi d'identificació personal (CIP), sense espais entre lletres i números.Informació del servei Informació del servei

Característiques del serveiCaracterístiques del servei

Cal que tingueu en compteCal que tingueu en compte
Característiques del servei Característiques del servei
L'equip d'atenció primària que escolliu us ofereix:
Els serveis de medicina de família o pediatria, infermeria i odontologia en el centre.

El conjunt de serveis de suport i d'atenció especialitzada al qual s'accedeix directament o per derivació del professional de medicina de família o pediatria: anàlisis clíniques, diagnòstic per la imatge, salut mental, atenció a la salut sexual i reproductiva, atenció especialitzada.

Els tràmits administratius: sol·licitud de la targeta sanitària individual, de prestacions ortopèdiques, etc.

La prescripció de la baixa laboral en el centre d'atenció primària.

Els serveis que us ofereix l'equip d'atenció primària que us correspon per domicili són:
La visita al vostre domicili, si no us podeu desplaçar al centre.

L'atenció del treballador o treballadora social.

L'atenció continuada.

La prescripció de la baixa laboral, si no us podeu desplaçar al centre.
Pugeu

Característiques del servei Cal que tingueu en compte
L'equip d'atenció primària elegit s'ha de mantenir per un període d'un any.

L'elecció de metge o metgessa i centre és individual i no afecta altres membres de la mateixa família.

Podeu elegir metge o metgessa sempre que el professional elegit tingui un nombre d'usuaris que garanteixi una assistència sanitària de qualitat.

Si el canvi de centre i metge o metgessa és amb motiu d'un canvi de domicili, us heu d'adreçar directament al centre. Podeu cercar quin centre us correspon per al nou domicili a partir de la vostra adreça.

La rehabilitació, en cas que us sigui necessària, l'heu de fer preferentment en centres propers al vostre domicili.

Si patiu una malaltia crònica i necessiteu atenció domiciliària continuada, heu de mantenir el metge o metgessa de l'equip d'atenció primària que us correspon per domicili.

En tots els casos, l'objectiu és garantir la continuïtat i la qualitat de l'assistència dels serveis sanitaris.


Pugeu Pugeu